USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE - ÚNOR 2021

Usnesení členské schůze Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927, jihomoravské pobočky,

IČ:62159666, se sídlem Krasová 410/8, 614 00 Brno, provedené písemnou formou v souvislosti s protiepidemickou situací – covid 19 (sestavila předsedkyně ing. Eva Bajgarová v Brně dne 11.2.2021 ) dle Zákona č. 191/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu - § 19

 

Program členské schůze:

1. Zprávy členů výboru o činnosti v roce 2020

2. Registrace spolku a naší pobočky

3. Členské příspěvky na rok 2021

4. Seznámení s plánem činnosti pobočky na rok 2020

5. Různé

6. Schválení usnesení

 

Ad. 1 Zprávy členů výboru o činnosti v roce 2020 – zaslány členům pobočky na e-mailové adresy

     zpráva o činnosti Jm KCHK v r. 2020 - předsedkyně Eva Bajgarová

     zpráva OPCH Jm KCHK pro MK v r. 2020 - OPCH Olga Dřímalová

     zpráva OPCH Jm KCHK pro SK a VK v r. 2020 - OPCH Petr Pavelek 

     zpráva o hospodaření Jm KCHK v r. 2020 - hospodářka Eva Bajgarová

     zpráva revizní komise Jm KCHK pro r. 2020 - předseda RK - Libor Vecl

     zpráva o výcviku Jm KCHK v r. 2020 - výcvikář Lukáš Slowioczek

Ad. 2 Registrace spolku a naší pobočky

     V minulém roce se podařilo registrovat spolek – Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 a také proběhla registrace našeho spolku, ještě nám zbývá zpracování změny názvu naší pobočky dle nových stanov KCHK , o které budeme hlasovat na další členské schůzi.

Ad. 3 Členské příspěvky na rok 2021

     Vzhledem ke složitosti situace bylo výborem rozhodnuto ponechat čl. příspěvky dle stávající výši, protože stejně úprava není navrhována a od roku 2011 je stávající výše zachována

     - jednorázové zápisné do klubu …….. 350.- Kč

     - základní členský příspěvek ………... 400.- Kč

     - studenti, důchodci a nezaměstnaní déle jak 6 měsíců …...250.- Kč

Termín zaplacení členských příspěvků : do 25. února 2021 Všechny klubové poplatky je nutné platit na účet 670100-2208620988/6210 MBank, buď bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu „A“ (nikoliv „C“). Vždy je třeba uvést číslo variabilního symbolu: 1 - členské příspěvky, zápisné - 2 - výstava - 3 - bonitace - 4 - ostatní poplatky Ve zprávě pro příjemce je nutné uvést jméno člena pobočky (nemusí být shodné se jménem plátce).Poplatky je možné slučovat na jeden příkaz nebo pošt.poukázku, případně je možné zaplatit přímo hospodářce pobočky. Pro platbu poštovní poukázkou je adresa majitele účtu, tj. předsedy a hospodáře p.s.: Ing. Eva BAJGAROVÁ, Krasová 8, 614 00 Brno.

Pokud do 27. února 2021 nebude roční příspěvek zaplacen v hotovosti nebo připsán na účet, přestáváte být členy klubu a pro obnovení členství je nutné zaplatit znovu i zápisné!! Uschovejte si doklad o zaplacení !

Ad. 4 Seznámení s plánem činnosti pobočky na rok 2021

     15.5.2021 Oblastní klubová výstava a bonitace všech velikostních rázů – KK Brno - Krpole, vedoucí akce E.Bajgarová Propozice budou umístěny na web. stránkách+ rozeslány mailem všem členům dle situace.

     Jaro 2021 dle možností bude uspořádán Den knírače - KK Brno Krpole – vedoucí akce Jana Krouman

     Další akce mohou být případně uspořádány dle vývoje proticovidových opatření .

Ad. 5 Různé

     Naše webové stránky :http://www.jmkchk.cz/ Webmaster Stanislav Benešovský mail : BenesovskyS@seznam.cz Stále je možnost doplnění údajů na těchto stránkách (chovní psi, chovatelská stanice, získané tituly šampionů, složené zkoušky apod.)

Ad. 6 Schválení usnesení

     Byly zaslány pouze dvě připomínky formálního charakteru , souhlas se schůzí vyjádřilo 40 členů pobočky, takže prozatím považuji toto usnesení za schválené.

 

Usnesení zpracovala předsedkyně ing. Eva Bajgarová

V Brně dne 1.3.2021

 


USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE Z 15.2.2020

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927, jihomoravské pobočky, IČ: 62159666,
se sídlem Terezy Novákové 672/30, Řečkovice, 621 00 Brno,

která se konala v Brně, v sobotu 15. února 2020.

v zasedací místnosti Povodí Moravy, Dřevařská 11, Brno


Členská schůze schvaluje následující program:

Volba komisí

Seznámení s rozdělením funkcí v nově zvoleném výboru

Zprávy o činnosti a chovu za rok 2019

Schválení výše členských příspěvků pro rok 2020

Zpráva z řádné konference KCHK z listopadu 2019

Plán hlavních akcí pro rok 2020

Diskuse

Schválení usnesení

Závěr

 

1. Byly zvoleny komise ve složení:

mandátová : Iveta Hladká, Libor Vecl, Klára Štěpánková

návrhová : Jana Krouman, Olga Dřímalová, Hana Popelková

Podle zjištění mandátové komise, z celkového počtu 98 členů pobočného spolku (dále také jen p.s.) se členské schůze zúčastnilo 39 členů, to je 40 % . Řádně se omluvilo 23 členů.

 

Členská schůze:

2) Je seznámena s následujícím rozdělením funkcí ve výboru p.s. a revizní komisi:

BAJGAROVÁ Eva předseda a hospodář

BENEŠOVSKÁ Jitka pomocník OPCH pro SK

DŘÍMALOVÁ Olga OPCH pro MK

HLADKÁ Iveta pomocník OPCH pro VK

KROUMAN Jana jednatelka

NALEZENÁ Marcela člen

PAVELEK Petr OPCH pro SK a VK

SLOWIOCZEK Lukáš výcvikář

SLOWIOCZKOVÁ Hana člen

Revizní komise:

VECL Libor předseda RK

HLAVATÁ Jana člen RK, pomocník OPCH pro MK

MUSILOVÁ Stanislava člen RK

a bere na vědomí změnu sídla pobočného spolku na adresu Krasová 410/8, 614 00 Brno a zprávu o registraci pobočného spolku.

 

3) Bere na vědomí a schvaluje přednesené zprávy za rok 2019 

- předsedy o činnosti pobočky P. Pavelka ( v zast. E. Bajgarové)

- OPCH pro knírače střední a velké P. Pavelka

- OPCH pro knírače malé J. Hlavaté       zpráva  .pdf

- o bonitaci J. Hlavaté                              zpráva  .pdf

- výcvikáře pobočky L. Slowioczka

- hospodáře pobočky E. Bajgarové

- revizora - L. Vecla

 

4) Schvaluje výši členských příspěvků a dalších poplatků pro rok 2020

(ve stejné úrovni jako v roce 2015)

- jednorázové zápisné do klubu ........ 350.- Kč

- základní členský příspěvek ............ 400.- Kč

- studenti, důchodci a nezaměstnaní déle jak 6 měsíců ......250.- Kč

Termín zaplacení členských příspěvků : do 25. února 2020

Všechny klubové poplatky je nutné platit na účet 670100-2208620988/6210 MBank, buď bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu „A" (nikoliv „C"). Vždy je třeba uvést číslo variabilního symbolu:

1 - členské příspěvky, zápisné

2 - výstava

3 - bonitace

4 - ostatní poplatky

Ve zprávě pro příjemce je nutné uvést jméno člena pobočky (nemusí být shodné se jménem plátce).

Poplatky je možné slučovat na jeden příkaz nebo pošt.poukázku, případně je možné zaplatit přímo hospodářce pobočky. Pro platbu poštovní poukázkou je adresa majitele účtu, tj. předsedy a hospodáře p.s.::

Ing. Eva BAJGAROVÁ, Krasová 8, 614 00 Brno.

Pokud do 27. února 2020 nebude roční příspěvek zaplacen v hotovosti nebo připsán na účet, přestáváte být členy klubu a pro obnovení členství je nutné zaplatit znovu i zápisné!!

Uschovejte si doklad o zaplacení !

 

5) Byla seznámena s výsledky konference, která se konala 23. 11. 2019 ke schválení nových normativů KCHK a s postupem našich delegátů na této konferenci. (Iveta Hladká)


6) Schvaluje plán akcí na rok 2020 : (Bajgarová)

- Den knírače

- OKV a Bonitace kníračů všech velikostních rázů

- CSV v hale

 

7) Diskuze:

7.a – Pověřuje výbor pobočného spolku uspořádáním Dne knírače v termínu před OKV.

7.b - Nové webové stránky : http://www.jmkchk.cz/

Webmaster Stanislav Benešovský – mail BenesovskyS@seznam.cz

Členové vyzvání k zasílání informací k uveřejnění na web. stránkách p. Benešovskému, k dispozici je dotazník k doplnění údajů na těchto stránkách (chovní psi, chovatelská stanice, získané tituly šampionů, složené zkoušky apod.) Dotazník je možno stáhnout na web. stránkách

7.c - S účinností od 15.ledna 2020 vstupuje v platnost novela Zákona o veterinární péči č. 166 /1999 Sb. Má dopad i na chovatele psů a to bez ohledu na to, zda se jedná či nejedná o chov psů s PP.

7.d – Kdo má zájem přihlásit se jako adept na rozhodčího exteriéru, specialisty pro knírače, pokud splňuje podmínky pro přihlášku, sdělí své jméno předsednictvu KCHK (paní M. Suché).

 

Toto usnesení bylo schváleno členskou schůzí 15. února 2020.

Návrhová komise: Jana Krouman, Olga Dřímalová, Hana Popelková


Kontakty

Jihomoravská pobočka, p.s.
Klub chovatelů kníračů ČR 1927

Krasová 410/8
614 00 B r n o
Česká republika

IČ: 62159666

Kontakty v sekci POBOČKA - VÝBOR


Aktualizováno: 18.7.2021