Výsledky bonitace z 15.5.2021

Výsledky bonitace z 15.5.2021 jsou k nahlédnutí nebo stažení zde.

Připomínka k bonitaci,

bonitace se můžou zúčastnit jedinci i bez výstavního ocenění. RTG DKK musí být zapsáno v PP plemennou knihou ČKS !

Bonitace velkých kníračů

Kvůli nejistým podmínkám v současné epidemiologické situaci a pomalému rozvolňování bude v naší pobočce uspořádána v květnu POUZE BONITACEI VELKÝCH KNÍRAČŮ, neboť malí a střední knírači mají více příležitostí bonitaci absolvovat (v období duben – červen 2021 bude v republice uspořádáno 6 bonitací MK a SK).

Propozice ke stažení ve wordu nebo pdf.

Přihlášku můžete vyplnit elektronicky zde.

Zápisní řád Českomoravské kynologické unie

Zápisní řád ČMKU platný od 1.4.2021 ke stažení

 

Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden v kalendářním roce, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); výjimku může ze zdravotních důvodů na základě doporučení veterináře povolit chovatelský klub.

12.4.2021 - Sloučení funkcí

Po odchodu MVDr. Petra Pavelka došlo k prozatímnímu sloučení funkcí oblastních poradců chovu v naší pobočce do jedné a bude ji vykonávat pro všechny velikostní a barevné rázy  OLGA DŘÍMALOVÁ.

 

Ing. Eva Bajgarová

 

 

16.3.2021 - AKTUALITY

Individuální bonitace MK a SK

- zájemci o individuální bonitaci se nahlásí pí. Suché, dle počtů zájemců bude rozhodnuto o jejich zorganizování. Bonitace muže být provedena i bez výstavy, která bude splněna dodatečně po uvolnění protiepidemických opatření. Informace o zařazení do chovu MK a SK: Zařazení do chovu bez splněné výstavy platí u psa na dvě krytí, u feny na 1 vrh – omezení se ruší -zařazení do chovu platí neomezeně do odvolání. Jedincům,kteří již byli zbonitováni bez výstavy na - pes 2 krytí nebo fena - 1 vrh , se omezení ruší a splnění výstavy pořádané KCHK platí po uvolnění protiepidemických patřeni -v rozsahu možnosti konání výstav. Jedinci , kteří splní individuální bonitaci mohou působit v chovu a podmínku splnění výstavy pořádané KCHK splní po uvolnění protiepidemických opatřeni-v rozsahu možnosti konání výstav. Najdete na : http://www.kchk.cz/

 

Pořádání naší výstavy a bonitace 15.5.2021 – dle protiepidemických opatření

 

Do kapitoly "CHOV" byly přidány základní informace pro majitele nakrytých chovných fen a plán akcí na rok 2021 pořádaných KCHK ČR 

 


USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE - ÚNOR 2021

Usnesení členské schůze Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927, jihomoravské pobočky,

IČ:62159666, se sídlem Krasová 410/8, 614 00 Brno, provedené písemnou formou v souvislosti s protiepidemickou situací – covid 19 (sestavila předsedkyně ing. Eva Bajgarová v Brně dne 11.2.2021 ) dle Zákona č. 191/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu - § 19

 

Program členské schůze:

1. Zprávy členů výboru o činnosti v roce 2020

2. Registrace spolku a naší pobočky

3. Členské příspěvky na rok 2021

4. Seznámení s plánem činnosti pobočky na rok 2020

5. Různé

6. Schválení usnesení

 

Ad. 1 Zprávy členů výboru o činnosti v roce 2020 – zaslány členům pobočky na e-mailové adresy

     zpráva o činnosti Jm KCHK v r. 2020 - předsedkyně Eva Bajgarová

     zpráva OPCH Jm KCHK pro MK v r. 2020 - OPCH Olga Dřímalová

     zpráva OPCH Jm KCHK pro SK a VK v r. 2020 - OPCH Petr Pavelek 

     zpráva o hospodaření Jm KCHK v r. 2020 - hospodářka Eva Bajgarová

     zpráva revizní komise Jm KCHK pro r. 2020 - předseda RK - Libor Vecl

     zpráva o výcviku Jm KCHK v r. 2020 - výcvikář Lukáš Slowioczek

Ad. 2 Registrace spolku a naší pobočky

     V minulém roce se podařilo registrovat spolek – Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 a také proběhla registrace našeho spolku, ještě nám zbývá zpracování změny názvu naší pobočky dle nových stanov KCHK , o které budeme hlasovat na další členské schůzi.

Ad. 3 Členské příspěvky na rok 2021

     Vzhledem ke složitosti situace bylo výborem rozhodnuto ponechat čl. příspěvky dle stávající výši, protože stejně úprava není navrhována a od roku 2011 je stávající výše zachována

     - jednorázové zápisné do klubu …….. 350.- Kč

     - základní členský příspěvek ………... 400.- Kč

     - studenti, důchodci a nezaměstnaní déle jak 6 měsíců …...250.- Kč

Termín zaplacení členských příspěvků : do 25. února 2021 Všechny klubové poplatky je nutné platit na účet 670100-2208620988/6210 MBank, buď bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu „A“ (nikoliv „C“). Vždy je třeba uvést číslo variabilního symbolu: 1 - členské příspěvky, zápisné - 2 - výstava - 3 - bonitace - 4 - ostatní poplatky Ve zprávě pro příjemce je nutné uvést jméno člena pobočky (nemusí být shodné se jménem plátce).Poplatky je možné slučovat na jeden příkaz nebo pošt.poukázku, případně je možné zaplatit přímo hospodářce pobočky. Pro platbu poštovní poukázkou je adresa majitele účtu, tj. předsedy a hospodáře p.s.: Ing. Eva BAJGAROVÁ, Krasová 8, 614 00 Brno.

Pokud do 27. února 2021 nebude roční příspěvek zaplacen v hotovosti nebo připsán na účet, přestáváte být členy klubu a pro obnovení členství je nutné zaplatit znovu i zápisné!! Uschovejte si doklad o zaplacení !

Ad. 4 Seznámení s plánem činnosti pobočky na rok 2021

     15.5.2021 Oblastní klubová výstava a bonitace všech velikostních rázů – KK Brno - Krpole, vedoucí akce E.Bajgarová Propozice budou umístěny na web. stránkách+ rozeslány mailem všem členům dle situace.

     Jaro 2021 dle možností bude uspořádán Den knírače - KK Brno Krpole – vedoucí akce Jana Krouman

     Další akce mohou být případně uspořádány dle vývoje proticovidových opatření .

Ad. 5 Různé

     Naše webové stránky :http://www.jmkchk.cz/ Webmaster Stanislav Benešovský mail : BenesovskyS@seznam.cz Stále je možnost doplnění údajů na těchto stránkách (chovní psi, chovatelská stanice, získané tituly šampionů, složené zkoušky apod.)

Ad. 6 Schválení usnesení

     Byly zaslány pouze dvě připomínky formálního charakteru , souhlas se schůzí vyjádřilo 40 členů pobočky, takže prozatím považuji toto usnesení za schválené.

 

Usnesení zpracovala předsedkyně ing. Eva Bajgarová

V Brně dne 1.3.2021

 


Členská schůze Jihomoravské pobočky KCHK + platba členských příspěvků

Vzhledem k epidemiologické situaci a přijatým opatřením v této souvislosti není zatím možno uspořádat členskou schůzi naší pobočky. Proto bylo přistoupeno k provedení této schůze písemnou formou.

Dne 11.2.2021 byl členům pobočky zaslán zápis této schůze včetně zpráv členů výboru. Žádáme Vás, abyste do 18.2.2021 vyjádřili svůj souhlas se zněním této schůze, příp. zaslali připomínky na e-mail e.bajgarova@volny.cz

Dále připomínáme, že je do 25.2.2021 nutno zaplatit členské příspěvky :

- jednorázové zápisné do klubu ........ 350.- Kč

- základní členský příspěvek ............ 400.- Kč

- studenti, důchodci a nezaměstnaní déle jak 6 měsíců ......250.- Kč

Termín zaplacení členských příspěvků : do 25. února 2021

Všechny klubové poplatky je nutné platit na účet 670100-2208620988/6210 MBank, buď bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu „A" (nikoliv „C"). Vždy je třeba uvést číslo variabilního symbolu:

- 1 - členské příspěvky, zápisné

- 2 - výstava

- 3 - bonitace

- 4 - ostatní poplatky

Ve zprávě pro příjemce je nutné uvést jméno člena pobočky (nemusí být shodné se jménem plátce).

Poplatky je možné slučovat na jeden příkaz nebo pošt.poukázku, případně je možné zaplatit přímo hospodářce pobočky. Pro platbu poštovní poukázkou je adresa majitele účtu, tj. předsedy a hospodáře p.s.:

Ing. Eva BAJGAROVÁ, Krasová 8, 614 00 Brno.

Pokud do 27. února 2021 nebude roční příspěvek zaplacen v hotovosti nebo připsán na účet, přestáváte být členy klubu a pro obnovení členství je nutné zaplatit znovu i zápisné!!

Uschovejte si doklad o zaplacení !

PF 2021

19.9.2020 - DEN KNÍRAČE

Děkuji organizátorům a pomocníkům při akci DEN KNÍRAČE. Byla to opět vydařená akce, sešlo se 15 účastníků, občerstvení bylo zajištěno a počasí nám přálo. Tak příští rok znovu ...

Ing.Eva Bajgarová, předseda Jihomoravské pobočky

Kontakty

Jihomoravská pobočka, p.s.
Klub chovatelů kníračů ČR 1927

Krasová 410/8
614 00 B r n o
Česká republika

IČ: 62159666

Kontakty v sekci POBOČKA - VÝBOR


Aktualizováno: 6.6.2021